Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for My Law Story ApS:
My Law Story ApS
CVR 40489304

Generelt
My Law Story Aps stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://www.mylawstory.org (herefter ”Tjenesten”). Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og My Law Story ApS.
Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem My Law Story ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med My Law Story ApS vedrørende Tjenesten.
Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og My Law Story ApS. En kopi af betingelserne opbevares af Betingelserne er kun tilgængelige på dansk.
For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.
Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til My Law Story ApS’s tjenester bestemt ved bestilling.
Tjenesten vil være tilgængelige for brugeren straks efter betaling, eller på den bestemte dato, der angivet ved bestilling (billetkøb, mv.).
Tjenesten leveres for én måned ad gangen, og Brugeren skal således som minimum betale én måned. Tjenesten (og disse handelsbetingelser) forlængelse herefter automatisk med én måned ad gangen, indtil de opsiges, jf. nedenfor.
Adgang til tjenesten
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.
Bestilling af Tjenesterne
Du kan under bestillingen altid gå tilbage og rette de oplysninger du har indtastet, indtil den endelige bestilling er afgivet.
Registrering og brugeradgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.
Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.
Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.
Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette My Law Story ApS samt ændre sit password.
Gebyrer og Betaling
Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.
Betaling for abonnementet sker forud hver måned.
Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af My Law Story ApS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.
Tilpasninger og ændringer
My Law Story ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.
Opsigelse af abonnement
Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man skrive til My Law Story ApS på contact@mylawstory.org.
Ved opsigelse, løber dit abonnement ind til betalingsperiodens udløb, og der sker ikke delvis refusion af abonnementet, hvis dette opsiges på et tidligere tidspunkt.
Betaling
My Law Story ApS modtager online betalinger med Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online.
Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms, omkostninger, gebyrer og andre afgifter.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)
Fortrydelsesret (Billetkøb mv.)
Køb af billetter til events, kurser og lignende, som afvikles på en fastsat dato, tidspunkt og sted, er som udgangspunkt bindende og kan ikke fortrydes. Forbrugeraftalelovens 14 dages fortrydelsesret finder således ikke anvendelse.
Dog tilbyder My Law Story ApS, at billetkøb til events og medlemskab af ’Netværk for diversitet’ kan fortrydes inden for 24 timer efter købet.
Desuden kan bestilt tid til coaching, eksamens-, speciale- og anden vejledning aflyses 24 timer inden det aftalte møde. Herefter er det ikke muligt at anvende fortrydelsesretten.
Køb af adgang til fysiske og online eksamensforberedende kursus kan ikke fortrydes, men det er muligt at videregive sin plads til en anden person.
Ønske om brug af fortrydelsesret skal skrives til contact@mylawstory.org. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret. Du kan også vælge at bruge den standardfortrydelsesformular, du finder nederst i disse handelsbetingelser.
Fortrydelsesret (Medlemskab)
Som udgangspunkt er køb af medlemskab bindende. My Law Story ApS er en digital tjenesteydelse, hvor du direkte efter køb har fuld adgang til det fulde indhold. Da du kan benytte dig af vores digitale læringsindhold direkte efter, at du har gennemført købet, er det en betingelse for adgangen til dette, at du accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.
Klagemuligheder
Klager over produkter kan sendes til:
Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet
c/o Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: contact@mylawstory.org samt hjemmesiden du har købt ydelsen på.
Europa-Kommissionen driver også en platform til online udenretslig tvistbilæggelse (ODR-platform), som du kan få adgang til på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til My Law Story IVS, Sirgræsvej 7, 1 th, 2770 Kastrup:
Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato
(*) Slet det, der ikke er relevant

Persondatapolitik
My Law Story er dataansvarlig
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, som oplyser dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Vores databehandling omfatter alene behandling af personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler alene personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Denne persondatapolitik er blevet opdateret i januar 2020 for at overholde persondataforordning (GDPR).
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
My Law Story er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Sabba Mirza
CVR: 40489304
Telefonnr.: 60 28 36 25
Mail: contact@mylawstory.org
Website: www.mylawstory.org
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Deltageroplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, tilmeldingsdato, telefonnummer og e-mailadresse
Oplysninger om ansatte og honorarmodtagere:

Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
Andre oplysninger om deltagelse som frivillig og andre hverv i relation til My Law Story og bankkontonummer.
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

CPR-nummer
Det vil være nødvendigt for dig at afgive de ovenstående personoplysninger, for at vi kan opfylde den aftale, der bliver indgået med dig.
Her indsamler vi oplysninger fra:
Almindeligvis får vi oplysningerne fra dig i forbindelse med din tilmelding til vores arrangementer eller e-mail korrespondance. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
My Law Storys formål med behandlingen af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
My Law Storys berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke
Formålene:
1. Formål med behandling af deltageroplysninger:
Som led i My Law Storys aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav
Levering varer og ydelser du har bestilt
Administration af din relation til os
2. Formål med behandling af oplysninger på ansatte og honorarmodtagere:
Håndtering af deres hverv og pligter i My Law Story
Opfyldelse af lovkrav
Udbetaling af løn, godtgørelser og honorar
Administration af din relation til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine deltageroplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Afholdelse af andre sociale og faglige arrangementer
Brug af billeder og video taget i forbindelse med My Law Storys aktiviteter, der afbilder et interview, en konkret aktivitet eller situation til et arrangement.
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der ikke er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Fotos og videoer bliver delt på vores formidlingskanaler:
Website, Nyhedsbrev, Facebook, Instagram, LinkedIn, Print (sjældent brugt).
Trækker du samtykket tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af indsamling og behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelsen, og det er derfor ikke muligt at tilbagekalde produceret og distribueret materiale men kun billeder og videoer lagt på vores online platforme.
Videregivelse af dine personoplysninger
My Law Story videregiver ikke persondata til 3. part. Oplysninger angående betaling og kreditkortinformation vil ikke være tilgængelige for andre end betaleren undtagen betalingstjenester, bankerm offentlige myndigheder.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Deltagere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra tilmelding til afholdelse af aktivitet.
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige deltageroplysninger i op til 1 måned efter afholdelse af aktiviteter.
Lønnede ansatte og honorarmodtagere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revidering af persondatapolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores websted.